Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IRYS Weronika Żółtkowska z siedzibą w 84-200 Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 350/2 NIP: 5882211083

2) Podanie danych do celów wskazanych w zgodach jest dobrowolne, zaś podanie danych w pozostałych przypadkach jest również dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub do realizowania prawnie uzasadnionego interesu ADO

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie IRYS Weronika Żółtkowska z siedzibą w 84-200 Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 350/2 NIP: 5882211083

4) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy oraz dochodzenia należności,
  • Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  • Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego.


5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a w szczególności:

  • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
  • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
  • w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;